Kiek, wat is de Himmel so rood

Dat sünd de Engels, se backt dat Brood.

Se backt de Wiehnachtsmann sien Stuten

för alle lüttjen Leckersnuten.

Wat de Engels hebt backt,

dat sollt ji probeern,

und smeckt di dat good,

so hört se dat geern.